Được kết nạp vào Đảng là một quá trình phấn đấu không ngừng nghỉ. Và luôn là niềm kiêu hãng với bất kỳ công dân nào, mỗi khi trở thành Đảng viên của Đảng Cộng Sản Việt Nam.

Trải qua quá trình học và trải nghiệm lớp cảm tình đảng. Cũng như qua quá trình phấn đấu không ngừng của mình. Bạn cần sử dụng mẫu đơn xin kết nạp đảng ( Mẫu 1 – KNĐ) để xin được kết nạp.

Mẫu đơn xin vào Đảng mẫu 1 KNĐ

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐƠN XIN VÀO ĐẢNG

Kính gửi: Chi bộ …………………………………………

Đảng ủy ……………………………………………………….

Tôi tên là: ………………………………, sinh ngày …… tháng ….. năm ……….

Nơi sinh: ……………………………………………………………………………

Quê quán: …………………………………………………………………………..

Dân tộc: ………………………………Tôn giáo: ..……………………………….

Trình độ học vấn: …………………………………………………………………..

Nơi cư trú: ……………………………………………………………………….

Nghề nghiệp: ……………………………………………………………………….

Đơn vị công tác: ……………………………………………………………………

Chức vụ chính quyền, đoàn thể: ……………………………………………………

Vào Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ngày ….. tháng …… năm …….. tại . ………………………………………………………………………………….

Được xét là cảm tình Đảng ngày …. tháng …. năm …. tại chi bộ ………………………………………………………………………………………

Qua nghiên cứu Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; được sự giáo dục, bồi dưỡng của chi bộ, tổ chức Đoàn, Công đoàn (nếu có) tôi đã nhận thức được: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tôi nguyện trung thành với lý tưởng và mục tiêu cách mạng của Đảng, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng là đảng viên của Đảng Cộng sản việt Nam.

…. ( Hà Nội), ngày …. tháng … năm ……

NGƯỜI LÀM ĐƠN

(ký, ghi rõ họ và tên)

Tải mẫu đơn xin vào đảng bản mẫu 1 KNĐ

Tải mẫu đơn Xin Vào Đảng tại đây.

Thủ tục để được kết nạp đảng viên Đảng Cộng Sản Việt Nam

Các thủ tục để xin kết nạp đảng theo điều lệ của Đảng bao gồm:

  • Được đảng viên chính thức, giới thiệu vào đảng.
  • Được ban chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh giới thiệu vào đảng.
  • Người vào đảng phải khai lý lịch của mình trung thực. Và được đảng ủy cơ sở thẩm định trước.
  • Người xin kết nạp đảng. Phải làm đơn theo mẫu đơn ở trên.
  • Có ý kiến nhận xét của ít nhất một tổ chức đoàn thể.
  • Nghị quyết chi bộ xem sét và đề nghị được kết nạp đảng.
  • Nghị quyết cấp ủy cơ sở đảng đề nghị kết nạp đảng.
  • Nghị quyết cấp ủy có thẩm quyền chuẩn uy kết nạp đảng.

Xin lưu ý, trong quá trình hoàn tất thủ tục và hồ sơ kết nạp đảng. Hãy đến trụ sở của Đảng cở sở, để xin hướng dẫn và những thủ tục giấy tờ cần thiết.