Odd và Evan là hai từ được sử dụng rất linh hoạt. Và có khá nhiều nghĩa trong tiếng Việt, nhưng về cơ bản: Bạn có thể hiểu Odd và Even là chẵn hoặc lẻ.

Mục Lục Bài Viết

Odd là gì?

  • Odd là: Gậy chơi gôn ( Danh từ).
  • Odd là: Cộc lệch, lệch lạc, sộc sệch ( Tính từ).
  • Odd là: Dư thừa, thừa, lẻ ( Tính toán trong các môn tự nhiên).

Even là gì?

  • Even là: Bằng phẳng, ngang bằng ( tính từ).
  • Even là: Chẳn, không lẻ
  • Even là: Đều đặn
  • Even là: San phẳng, làm bằng phẳng ( động từ).

Trong quá trình bạn sử dụng một số phần mềm tin học hay trực tiếp là phần mền Excel của Microsof. Thì Odd Page và Even Page được dịch là trang chẵn và trang lẻ.

  • Even Page: Các trang được đánh số chẳn như 2,4,…, 66
  • Odd Page: Các trang được đánh số lẻ như: 1,3,…,77